HOME > 고객지원 > 공지사항
Sasol社 고순도 알루미나 Al2O3
작성일 :

    


     
고순도 알루미나 Al2O3

   저희 이영쎄라켐은 미국 Sasol 社의 고순도 알루미나를 취급하고 있습니다.    
  
   Sasol 社의 알루미나는 고순도성과 함께 해당 Grade에 대하여 훌륭한 제품 일관성을 가지고 있습니다. 

   Sasol 社의 알루미나는 고순도(99.96%)에서부터 초고순도(99.99%~99.999%)에 이르는 다양한 제품 군을 가지고 있습니다.  

 Grade
 
 APA alumina-     연마제 용도 
                         세라믹 파우더 
                         형광램프 코팅 
                         광택제 

 AHPA alumina-   세라믹 파우더 
                         발광체
                         인광체 

 SPA alumina -    쎄라믹 파우더 
                         결정 생성용 
                         형광 램프 코팅 
                         발광체 
                         인광체

  특수 알루미나 -   MgO 알루미나( Magnesium Aluminate Spinel )

                        
Spray Dried Ceramic Alumina